Newyddion

Hwyl yr Wŷl yn dod i Ddolgellau
07/11/2018
Cornel crefftau, Sion Corn, Castell bownsio a llawer mwy...

darllen mwy

Cymryd rhan

Ydych chi eisiau cymryd rhan?

Eisiau datblygu eich sgiliau, cyfarfod pobl newydd a gwneud gwahaniaeth? Dyma eich cyfle!

Rydym yn chwilio am denantiaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan, ac i ddylanwadau ar y gwasanaethau rydych yn ei dderbyn gan CCG.

Rydym eisiau clywed eich barn ynglyn â sut gallwn wella a datblygu gwasanaethau. Dyma eich cyfle i chwarae rhan yn nyfodol CCG yn ogystal â chael profiadau newydd cyffrous.

Gallwn gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu, a chymorth gyda chostau teithio, gofalwyr a gofal plant.

Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch â ni:

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein taflen Sut i Gymryd Rhan.

Rydym am i denantiaid a phreswylwyr fod yn ganolog i’n gwaith. Rydym felly eisiau sicrhau ein bod yn gwrando arnoch, yn gofyn eich barn yn rheolaidd ac yn eich cynnwys yn ein gweithgareddau.

Bwriad y dudalen yma yw i ofyn eich barn a gwahodd eich sylwadau ar ddatblygiadau amrywiol.


Ymgynghoriad Safle Trefnant Inn

Rydym yn cynnig adeiladu 13 o gartrefi fforddiadwy ar safle yr hen dafarn yn Trefnant, Dinbych. Byddai'r 13 cartref yn cynnwys:

 • 4 tŷ pâr, 3 ystafell wely
 • 8 tŷ, 2 ystafell wely
 • 1 bynglo, 2 ystafell wely

gyda mynediad a pharcio cysylltiedig.


Mae manylion llawn yr ymgynghoriad a chyfle i roi eich barn chi ar wefan Caulmerts.Mae 12 Aelod ar Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd

 • 4 Aelod sy’n Denantiaid
 • 4 Aelod Annibynnol
 • 4 Aelod o Awdurdodau Lleol.
Mae Aelodau Bwrdd y Cyngor yn cael eu henwebu gan y Cyngor. Byddwn yn ethol Aelodau Bwrdd newydd yn y dyfodol agos. Byddwn yn ethol:

2018

1 Aelod Annibynnol o'r BwrddDylid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiad cau, 31 Gorffennaf 2018
1 Aelod o'r Bwrdd sy'n DenantDylid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiad cau, 31 Gorffennaf 2018

2019

2 Aelod Annibynnol o'r BwrddDylid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiadu cau, 26 Gorffennaf 2019
2 Aelod Bwrdd sy'n DenantDylid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiadu cau, 26 Gorffennaf 2019

Nodwch efallai y bydd y dyddiadau cau yn newid yn dibynnu ar nifer y ceisiadau sy'n dod i law.

Mae Aelodau’r Bwrdd yn chwarae rhan allweddol mewn Cymdeithas Dai - yn helpu i

 • Ddewis cyfeiriad strategol
 • lunio polisïau
 • sicrhau bod nodau, amcanion a gwerthoedd yn cael eu cyflawni.

Mae’n rôl sy’n rhoi llawer o foddhad ac yn heriol.Gallwch wneud cyfraniad cadarnhaol i sefydliad a chymunedau, â datblygu eich sgiliau eich hun.Yn ôl Cartrefi Cymunedol Cymru mae dros 500 o Aelodau gwirfoddol ar Fyrddau Cymdeithasau Tai ar draws Cymru, gallwch chi fod yn un o’r rhain!

Yn ychwanegol at y swyddi yma, gall CCG benodi aelodau ‘cyfetholedig’ ar y bwrdd i helpu gyda gwaith y Bwrdd. Mae’r rhain yn grŵp ar wahân o Aelodau sydd ddim yn rhan o’r is-gategorïau, nag yn cael eu heffeithio gan yr un rheolau ymddeol â’r aelodau llawn.


Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd bob amser yn chwilio am unigolion addas sydd â diddordeb mewn llenwi llefydd gwag ar y bwrdd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio neu os hoffech ragor o wybodaeth rolau cysylltwch â’n Tîm Llywodraethu trwy e-bost Llywodraethu@ccgwynedd.org.uk.

Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid

Er mwyn sicrhau fod barn cwsmeriaid yn llywio ein dyfodol, mae CCG wedi lansio Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid newydd ar gyfer 2016-2020.

Mae’r strategaeth yn amlinellu sut all tenantiaid a phreswylwyr gymryd rhan a dylanwadu ar wasanaethau CCG, yn ogystal ag adnabod blaenoriaethau a meysydd ar gyfer gwella a datblygu yn ein gwaith dros y pedair mlynedd nesaf.

Bydd y strategaeth yn sicrhau bod nifer o ffyrdd gwahanol i chi gyfranogi, fel ein bod yn cynnig cyfle i bawb sydd eisiau gwneud i gymryd rhan gyda ni.

Darllen mwy am: Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid

Beth yw Cymryd Rhan?

Mae CCG yn chwilio am denantiaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan, er mwyn dylanwadau ar y gwasanaethau mae CCG yn ei ddarparu.

Mae Cymryd Rhan yn eich galluogi chi i ddweud eich dweud ar faterion sy’n ymwneud a’ch cartref a’ch cymuned ac yn rhoi cyfle i chi chwarae rôl bwysig yn nyfodol y cwmni.

Fel landlord cymdeithasol, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd amrywiol ,sydd yn ysbrydoli ein cwsmeriaid i gymryd rhan er mwyn siapio a gwella ein gwasanaethau.

Byddwn yn ymrwymo i ddangos sut mae eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.

Pam Cymryd Rhan gyda CCG?

 • Cyfle i chi ddweud eich dweud er mwyn gwella eich bywyd chi a’ch cymuned
 • Cyfle i wella a datblygu gwasanaethau CCG
 • Cyfleoedd hyfforddiant amrywiol yn rhad ac am ddim
 • Cyfle i wella eich sgiliau a hyder
 • Cyfle i gael profiadau newydd a chyffrous
 • Cyfle i gyfarfod eraill
 • Dod i adnabod staff a dysgu fwy am y maes tai.

Sut allai Gymryd Rhan?

Mae Cymryd Rhan gyda CCG yn hawdd!

Gallwch ddewis i Gymryd Rhan drwy roi llawer o’ch amser neu drwy roi ychydig o’ch amser - rydym yn ceisio cynnig opsiynau fydd yn gweddu at anghenion ac amgylchiadau pawb. Mae i fyny i chi.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i’r rhai ohonoch sydd yn medru ac yn awyddus i ymroi eich amser, ac yn cynnig dulliau mwy anffurfiol ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd yn brin o amser. Mae o i fyny i chi.

Mae rhai o’n hopsiynau Cymryd Rhan wedi eu rhestru isod:

Cymryd Rhan.....ar hap:

Gwyddwn nad yw mynychu cyfarfodydd a chwblhau holiaduron yn apelio at bawb, wedyn byddwn yn ceisio cynnal gweithgareddau mwy anffurfiol fel:

Digwyddiadau Cymunedol:
Bydd CCG yn cefnogi digwyddiadau amrywiol sydd yn cael eu cynnal o fewn ein cymunedau. Cewch drafod unrhyw faterion sydd gennych gydag aelod staff CCG.

Ewch i wefan CCG i weld pa ddigwyddiadau byddwn yn bwriadu eu mynychu neu gallwch gysylltu gyda ni am wybodaeth bellach.

Ymweliadau stad:
Byddwn yn trefnu rhaglen o ymweliadau stad yn flynyddol er mwyn ein galluogi i gyfarfod chi yn eich cartrefi a’ch cymunedau. Bydd hyn yn gyfle i chi drafod materion, rhannu syniadau neu adrodd unrhyw gwyn neu bryder gydag aelod staff.

Ewch i wefan CCG i ddarganfod mwy o fanylion am ein rhaglen ymweliadau stad flynyddol neu gallwch gysylltu gyda ni am wybodaeth bellach.

Cymryd Rhan......yn achlysurol:

Panel Cwsmeriaid:
Os ydych yn brin o amser ond yn dymuno mynegi eich barn, gan gynnig sylwadau ar rai materion sy’n bwysig i chi, gallwch ymuno a’n Panel Cwsmeriaid. Rydym yn anfon holiadur byr at aelodau’r panel, gan ofyn cwestiynau am wahanol agweddau o wasanaethau CCG. Bydd eich barn a’ch sylwadau chi yn helpu CCG i wneud penderfyniadau pwysig yn ymwneud â’r gwasanaethau byddwch yn eu derbyn.

Gallwch gwblhau’r holiadur yn eich amser eich hun, unai dros dros y ffôn, dros y wê, neu drwy ei ddychwelyd i ni yn y post.

Bydd cyfle hefyd i bawb sy’n dychwelyd yr holiadur ennill gwobr ariannol.

Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr:
Mae gan CCG nifer o gymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr ar draws Gwynedd. Mewn cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr, bydd trigolion lleol yn dod at ei gilydd er mwyn canolbwyntio ar ddatrys materion lleol yn ogystal â threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn eu cymunedau.

Ewch i wefan CCG er mwyn darganfod fwy o wybodaeth am y cymdeithasau tai sy’n bodoli yn barod. Os nad oes cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr yn bodoli o fewn eich cymuned chi, ac eich bod yn dymuno sefydlu cymdeithas newydd eich hun, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cymryd rhan....drwy weithredu!:

Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr CCG:
Grwp o denantiaid a phreswylwyr i CCG yw’r Bartneriaeth, a dyma’r prif gorff sy’n cydweithio gyda CCG ar faterion yn ymwneud a thenantiaid a phreswylwyr. Bydd CCG yn ymgynghori gyda’r Bartneriaeth cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr fyddai’n cael dylanwad neu yn effeithio ar ein cwsmeriaid.

Yn ystod rhwydweithiau’r Bartneriaeth, mae cyfle i denantiaid a phreswylwyr ar draws Gwynedd ddod at ei gilydd i drafod syniadau a phryderon, gan gymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai amrywiol.

Mae rhwydwaith y Bartneriaeth yn cyfarfod oddeutu pob deufis mewn lleoliadau gwahanol ar draws y Sir.

Grwp Cwsmeriaid a Chymunedau:
Dyma’r prif grwp sydd yn edrych ar ofal cwsmer a gwasanaethau’r landlord (gan gynnwys gosod ein tai, gosod a chasglu rhenti, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfathrebu a llawer mwy). Bydd y grwp yn edrych ar fonitro perfformiad gwasanaethau, yn ogystal ag edrych ar ddogfennau gweithredu pwysig megis polisïau, strategaethau a safonau gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cyfarfod oddeutu pob 3 mis.

Mae’r hyn sydd yn cael ei drafod yn y grwp y cael eu hadrodd yn nol i un o Is-bwyllgorau Bwrdd Rheoli CCG, felly dyma yw eich cyfle chi i ddylanwadu o ddifri ar wasanaethau CCG.

Grwp Cartrefi ac Asedau:
Dyma’r prif grwp sydd yn edrych ar y gwaith sy’n gysylltiedig â’n cartrefi ac asedau (gan gynnwys gwasanaeth cynnal a chadw, gwaith gwelliannau a chynlluniau adeiladu o’r newydd a llawer mwy). Bydd y grwp yn edrych ar fonitro perfformiad gwasanaethau, yn ogystal ag edrych ar ddogfennau gweithredu pwysig megis polisïau, strategaethau a safonau gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cyfarfod oddeutu pob 3 mis.

Mae’r hyn sydd yn cael ei drafod yn y grwp y cael eu hadrodd yn ôl i un o Is-bwyllgorau Bwrdd Rheoli CCG, felly dyma yw eich cyfle chi i ddylanwadu o ddifri ar wasanaethau CCG.

Tîm Ansawdd i Denantiaid:
Mae’r Tîm Ansawdd i Denantiaid yn gweithio fel archwilwyr annibynnol ar ran tenantiaid. Rôl y tîm yw cysylltu gyda thenantiaid eraill sydd wedi derbyn gwaith neu wasanaeth penodol gan CCG neu ein contractwyr, gan holi cwestiynau amrywiol i weld pa mor fodlon oedant gyda’r gwaith/gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cynnal archwiliadau oddeutu pob 3 mis.

Wedi cwblhau’r archwiliad, bydd y tîm yn creu adroddiad ac yn argymell unrhyw newidiadau er mwyn gwella’r gwaith/gwasanaeth penodol.

Grwpiau tasg a gorffen:
O dro i dro bydd CCG yn comisiynu grwp i edrych ar agwedd penodol o wasanaeth CCG. Fel rheol, dim ond unwaith bydd y grwp yn cyfarfod a bydd casgliad a chanfyddiadau’r grwp yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau i wella’r gwasanaeth.

Cefnogaeth

Mae’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar gael i gynorthwyo unrhyw un sydd yn dymuno Cymryd Rhan gyda CCG. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi Cymryd Rhan yn y gorffennol, gallwn gynnig cefnogaeth berthnasol i chi neu gallwn drefnu hyfforddiant ar eich cyfer chi.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ein bod yn trefnu bod gwahanol gyfarfodydd yn cael eu cynnal ar draws y Sir pan yn bosib. Ni fyddwch allan o boced drwy gymryd rhan, ac fe fyddwn yn sicrhau ein bod yn ad-dalu costau teithio (ac yn ceisio helpu gyda threfnu trafnidiaeth ar eich cyfer), gofal plant/ gofalwr yn ogystal â chynnig lwfans i helpu tuag costau cyfrifiadurol a/neu ffôn misol.

Cysylltu

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch â ni:

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Sefydlwyd y Tîm Ansawdd i Denantiaid ym mis Ebrill 2014, er mwyn ceisio gwella’r gwaith a’r gwasanaethau mae CCG yn gynnig er lles ein holl denantiaid.

Mae’r tîm yn cynnwys aelodau o Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr CCG, sydd yn dod o bob rhan o Wynedd.

Mae'r Tîm yn cynnal archwiliadau rheolaidd, yn edrych ar waith a gwasanaethau o fewn CCG. Yn ystod pob archwiliad mi fydd y tîm yn cysylltu gyda thenantiaid ac yn gofyn iddynt am eu profiadau a’u lefel boddhad gyda’r gwaith/gwasanaethau maent wedi derbyn gan CCG yn ddiweddar.

Yn dilyn pob archwiliad bydd adroddiad o'r canfyddiadau yn cael eu cyhoeddi isod:

09/2014 Gwaith Trwsio Ymatebol - Responsive Repairs Work

11/2014 Canolfan Alwadau - Call Centre

02/2015 Gwaith Trwsio Ymatebol - Responsive Repairs Work

08/2015 Canolfan Alwadau a Trwsio - Call Centre and Repairs

02/2016 Gwasanaethu Nwy - Gas Servicing

06/2016 Trwsio - Repairs

11/2016 Cyfnewid - Mutual Exchange

11/2016 Cyfathrebu Trwsio - Repairs Communication

02/2017 Gwasanaethu Nwy - Gas Servicing

Os hoffech ymuno gyda’r Tîm neu am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu cymunedol@ccgwynedd.org.uk.

Yn ôl i'r top